ASINERUM PREPOSITIONS: ASINERUM GIỚITỪ - P1

Tuesday, February 13, 2018

ASINERUM GIỚITỪ
Note: vănbản bằng chữ Asinerum trong trìnhbày của Hiệutrưởng Zì Anh Bwcng {an-hoàng-trung-tướng} luôn biên-hoa, còn chữ english thì biên-thường trong zấu {} ngoặc-nhọn.
ASINERUM PREPOSITIONS
Asinerum giớitừ {preposition} là tạng-từ {part-of-speech} sinh-ra dặng làm zõ-nghĩa của dộngtừ {verb} khi di cùng zanhtừ {noun}, hay dạitừ {pronoun}. Nghĩa là, giớitừ phải là, tạng-từ nằm giữa dộngtừ mý zanhtừ (hay dạitừ).
Dcm tuynhiên, Asinerum giớitừ, cũng cothe, nằm giữa zanhtừ/dạitừ và zanhtừ/dạitừ khác, zưng không thườngxuyên.
Và Asinerum, còn cungcấp 1 giớitừ chuyên nằm giữa các dộngtừ. Giớitừ chuyên zùng cho dộngtừ dó, là anh TU {to}, như trong câu:
HE COMERIN TU MANJER: nó dến cắn {he comes to eat};
Các Asinerum giớitừ khác, thì chỉ zùng cho zanh-dộngtừ {verbal-noun} và dộngtừ-mềm {gerund}, zững anh này tươngdương dộngtừ thoy.
Asinerum giớitừ khongthe tácdộng lên 1 mệnhdề {phrase}, tạng trong câu english "look at how nice this thing is" hay naná. Nếu cần tạng giớitừ này, sẽ bosung sau.
Asinerum cũng không dánh lemnhem các giớitừ kép, tạng như {on-top}, {next-to}, của english.
Asinerum cũng không xài giớitừ cụt, tạng như {come-in}, {log-out}, của english.
Vì chúng mình sẽ zùng trạngtừ, hoặc liêntừ, hoặc dộngtừ composite, hoặc giớitừ khác.
*Chảzụ giớitừ nằm giữa dộngtừ và zanhtừ:
SU LUP RODUP SIL NUMEROES DOGES: dường dầy chó {on the road there is a number of dogs};
Câu ý, zù nom giớitừ nằm ziêng 1 khoảnh tại dầu câu, nhưng chínhxác nó là:
NUMEROES DOGES SIL SU LUP RODUP: dầy chó trên dường {a number of dogs is on the road};
Nghĩa là, giớitừ SU phụcvụ dộngtừ ESER (SIL), trong quanhệ mý zanhtừ RODU, aka anh nằm giữa ESER và RODU.
*Chảzụ giớitừ nằm giữa 2 zanhtừ:
LAS PORTAS IN LAP CASAP SIL ALLY BELYAXS: dám cửa trong căn nhà thảy dẹp {the doors in the house are all beautiful};
Note: khi zanhtừ di cùng các từ phụcvụ nó, như quántừ, dịnhtừ, etc, thì nó cũng bị coi như zanhtừ dơn nha, aka giớitừ sẽ tácdộng lên toànthảy các từ phụcvụ.
ASINERUM PREPOSITION DESIGN
Asinerum giớitừ luôn chỉ chứa 1 nguyên-âm, trừ [Y], và không chứa quá 3 phụ-âm.
Duôi của Asinerum giớitừ cothe thoảimái, trừ [Y], và các phụ-âm H, J, K, P, Q, R, S, X, W, zo tránh dụng thántừ (H), liêntừ (J), sốtừ (Q), dộngtừ (R), zanhtừ-giớicách (P), zanhtừ-sốnhiều (S), và cấm K, X, W.
Dcm tuynhiên, Asinerum giớitừ cũng tránh các Duôi nom naná dộngtừ-chia, là các em [L] và [N], trừphi giớitừ dó quá ngắn, chỉ có 2 letter, tạng như IL, IN.
Asinerum sángtác khakhá các giớitừ có nghĩa hoàntoàn tươngdương, chảzụ O và OF, dều mang nghĩa là {of}, dơngiản nhằm tránh lặp-từ trong các câu-văn.
Asinerum giớitừ không biến-cách, không có gender và number.
Asinerum giớitừ cothe nằm thoảimái trong câu, zưng nên sát zanhtừ mà nó tácdộng, trước hay sau. Khi giớitừ nằm sau zanhtừ, thì giữa chúng nên thêm zấu-gạch hyphen:
HE HITERIN JEC TO FACEP: nó dánh tao vào mặt {he hits me in the face};
HE HITERIN JEC FACEP-TO: nó dánh tao vào mặt {he hits me in the face};
Zanhtừ hay dạitừ, khi chịu tácdộng của giớitừ, thì phải táng giớicách {4} aka thêm [P] sau Duôi.
Sometimes, chúng mình cothe bỏ giớitừ cho câuvăn dỡ caycú, nhưng zanhtừ/dạitừ sau nó cứ phải táng giớicách. Câuvăn ý kêu là, câu-giớitừ-nấp, aka hidden-preposition-phrase:
HE HITERIN JEC FACEP: nó dánh tao vào mặt {he hits me in the face};
ASINERUM PREPOSITIONS OF TIME
Các Asinerum giớitừ liênquan thìgian {prepositions-of-time} phầnda mang suffix [T], trừ vài anh quenzạ nhưng các anh này luôn có thaythế tươngdương:
INT/IMT/IM: trong {in}; in a long period;
ONT: vào {on}; in a short period;
AT: vào-lúc {at}; in an exact moment;
BIT: tới {by}; not later than;
FOT: qua {for}; over a short period;
RUT: qua {thru}; over a long period;
BET/AMT/AM: trước {before};
RET: sau {after};
DUT: trong-vòng {during};
SIT/FAT/FA: từ {since}; from a specific point to now;
TUT/TIT/TI: dến {till/until}; from a nonspecific point to a specific one;
ROT/FROT/FRO: từ {from}; from a starting point of time;
TOT/PAT/PA: dến {to}; to an end point of time;
MENT: kém {to}; telling time;
PLUT: quá {past}; telling time;
*examples
INT 1945/8: vào-tháng 8/1945 {in 8/1945};
ONT 1945/8/31: vào-ngày 31/8/1945 {on 8/31/1945};
AT 1800, 1945/8/31: vào-lúc 1800 ngày 31/8/1945 {at 6pm, 8/31/1945};
HA ZER LIVERIN TUY IM 1948: ẻm dã sống dây mùa 1948 {she lived here in 1948};
HA ZER LIVERIN TUY FOT TUQP ANNOPS: ẻm dã sống dây hai mùa {she lived here for two years};
HA ZER LIVERIN TUY RUT ANNOPS: ẻm dã sống dây nhiều mùa {she lived here thru years};
HA VAR SIN LIVERUN TUY FA 1985: ẻm sống dây suốt-từ 1985 {she has been living here since 1985};
HA ZER BAR LIVERIN TUY TI 1987: ẻm sống dây cho-dến 1987 {she was living here till 1987};
HA ZER BAR LIVERIN TUY FRO 1985 PA 1987: ẻm sống dây từ 1985 dến 1987 {she was living here from 1985 to 1987};
SIN TIDEQX MENT VIQP: giờ là 7h40 {it is twenty to eight};
SIN TIDEQX PLUT VIQP: giờ là 8h20 {it is twenty past eight};
ASINERUM PREPOSITIONS OF POSITION
Các Asinerum giớitừ liênquan diadiem {prepositions-of-position} phầnda mang suffix [C], trừ vài anh:
ENC/INC/IN: trong {in};
ONC/SUC/SU: trên {on};
AC: tại {at}; in the area of;
NAC: gần {near};
NEC: sát {next-to};
SIC: cạnh {beside}; at the side of [big thing];
BIC: cạnh {by}; at the side of [small thing];
HIC: phía-trên {above};
LOC: phía-zưới {below};
FOC: dàng-trước {in-front-of};
ROC: dàng-sau {behind};
RIC: bên-phải {on-the-right-of};
LEC: bên-trái {on-the-left-of};
*examples
IN LAP CASAP: trong căn nhà {in the house};
SU LEP WALLEP: trên bức tường {on the wall};
AC LUP AEROPORTUP: tại quả ga-bay {at the airport};
HE LIVERIN NAC LUP AEROPORTUP: nó sống gần ga-bay {he lives near the airport};
ASINERUM PREPOSITIONS OF DIRECTION
Các Asinerum giớitừ liênquan phươnghướng {prepositions-of-direction} phầnda mang suffix [D], trừ vài anh:
FROD/DED/PRE: từ {from};
TOD/AD/PID/PI: dến {to};
IND/POD/PO: vào {into}; movement to the inside of;
OD: ra {out}; movement from the inside of;
PROD/PRO: khỏi {out-of}; movement to the outside of;
DOD: thoát {off}; movement far from;
OND: ngược {onto}; movement to the top of;
HID: lên {up};
LOD: xuống {down};
ED: trên {over}; movement above;
UD: zưới {under}; movement below;
FOD: ra-trước {to-the-front-of};
ROD: ra-sau {to-the-back-of};
RID: sang-phải {to-the-right-of};
LED: sang-trái {to-the-left-of};
VED: zìa-phía {towards}; movement closer to;
CROD: ngang {across}; movement to the other side of;
TRUD: zọc {thru}; movement to another end of;
ROND: quanh {around};
*examples
PRE 'LONDON PI 'PARIS: từ london dến paris {from london to paris};
WE LIVERAL NEARY PI WEIP PARENTIP: chúng-tao sống gần pama {we live near to our parent};
HE ALERIN RODY PRE HEAP CASAP: nó di khỏi nhà {he goes away from his house};
HE ZER ALERIN OD HEOP CAMINOP: nó dã chệch dường {he went out his way};
HE ZER RUNNERIN DOD LUP RODUP: nó dã chạy khỏi con dường {he ran off the road};
ASINERUM PREPOSITIONS OF AGENT
Các Asinerum giớitừ liênquan côngcụ {prepositions-of-agent} phầnda mang suffix [G], trừ vài anh:
DEG/DIG/OG/OF/O: của {of};
FOG/AG/A: cho {for};
BIG: bằng {by};
WIG: mý {with};
AB: zìa {about};
*examples
TUQO OF WEP: hai chúng-ta {both of us};
SIN UNEX GAMEX A TUTTEFP: dó là trò-chơi cho mọi-người {it is a game for all};
WE ZER COMERAL BIG LUP BACYUP RODUP: chúng-tao tới bằng ngõ sau {we came by the back road};
HE ZER BIR CILLERIN BIG MIP BULLETIP: nó tèo vì 1 viên dạn {he was killed by a bullet};
HA ALERIN WIG UNEP DOGEP: ẻm di mý 1 anh chó {she goes with a dog};
VI SABERON AB ZAEFP: mày tỏ zìa món dó {you know about that};
ASINERUM PREPOSITIONS FOR ABSTRACT OBJECTS
Asinerum giớitừ cho các dốitượng trừutượng {prepositions-for-abstract-objects}, thì nom khá tựzo:
IL: trong {in};
ON: trên {on};
FROM: từ {from};
*examples
MANIEF ZER BIR MATARIN IL LAP GUERRAP: lắm con bị phạng trong chiếntranh {many were killed in the war};
ESERIL GIS FUNNYIS STORIS ON LIP INTERNETIP: trên mạng có lắm chuyện hài {there are funny stories on the internet};
MUCHOEF VAR BER APRENDERIN FROM HEOP LIBROP: nhiều thứ học dược từ quả sách của nó {much has been learned from his book};
ASINERUM PREPOSITIONS FOR HUMAN & ANIMAL BEHAVIOR
Asinerum giớitừ riêng cho người và súcsanh {prepositions-for-human-animal}, nom tựzo cũng:
DE: từ {from};
TO: vào {to};
PE: cho {to};
BI: bởi {by};
DI: zìa {about};
*examples
JE SAN LEX TUQYEX FILLEX DE MIAP FAMILAP: tao là con thứ-hai trong giadình {I am the second son in my family};
HE RUNNERIN TO JEP: nó chạy vào tao {he runs to me};
WE TER GETARAL ALTROEFC A GIVERIP PE VIP: chúng-anh sẽ chọn 1 cái cho mày {we shall get other to give you};
JE VEDERAN LEC DOGEC CILLEREM BI THEP: tao nom ra ông chó bị chúng phầm {I see the dog killed by them};
ZEONEF TELLERINZ JED DI HEP: déo con-nào bảo tao zìa nó {no one told me about him};
ASINERUM PREPOSITIONS FOR ADJECTIVE COMPARISON
Asinerum giớitừ cho sosánh tínhtừ và trạngtừ, thì chúng mình dã nắm okay tại bài tínhtừ:
COM: như {as};
DA: so {than};
MEN: thua-so {than};
PLU: hơn-so {than};
ASINERUM VERBAL PREPOSITIONS
Asinerum giớitừ phụcvụ dộngtừ {verbal-prepositions}, có nhõn 1 anh, chúng mình dã nắm cũng:
TU: dặng {to};
Các dộngtừ sau anh TU này thì dánh nguyênbản infinitive, không chia.
ASINERUM PHRASAL PREPOSITIONS
Giớitừ phụcvụ các mệnhdề {phrasal-prepositions}, thì Asinerum chưa tạo anh nào, vì chưa cần.
Gặp trườnghợp này, cứ phạng liêntừ thoy:
REGARDER HOJ BONYEX ZIE CHOSE ESERIN: hãy nom con này ngon không này {look at how nice this thing is};
JE PENSARAN AB QAJ VI BAR PENSARON: {I think about what you are thinking};
JE PENSARAN ABQAJ VI BAR PENSARON: {I think about what you are thinking};
ASINERUM HIDDEN PREPOSITIONS
Sometimes trong câu-biên, Asinerum chophép xóa mẹ giớitừ, chúng mình dã nắm okay cũng.
*vocabulary
AEROPORTU: ga-bay {airport};
BULLETI: dạn {bullet};
CAMINO: dường {way};
WALLE: tường {wall};
FUNNYE: hài {funny};
*continua*
Note: Asinerum hoàntoàn không có các hợp-âm {syllable-combination} như tạng {ay}, {eo}, {oa} của chữ Giùn. Khi gặp các ông chữ này, chúng mình phải dọc táchbạch từng kítự {character}, naná italian.
Note: trừ [L], [M], [N], [R], thì mọi phụ-âm khác, cũng-như các zãy phụ-âm, khi dứng cuối từ-biên, dều câm {mute}, naná francais.
*continua*
(C)2002-2017

87 comments:

Cudo's said... (1)

Tính bam nhưng ngại Zì chưởi, nên thôi. Hehe, cơ mà tay không ngừng gõ phiếm được.

Bọn bựa được cái nói thì tài thôi rồi, địt mẹ con nầu jờ không cong mông lên chạy lo tết nhẽ con ý điên mẹ (not Zì).

vnusaengland nguyen said... (2)

CHAOH EVRIBODIF, WISHARAN VID HAPPYOC NUOVYOC ANNOC.JE ALSY WISHARAN VID MUCHOEC MONETAC PLUSYG COM 'GIA-NGUA, 'DAI-CUONG...
LASSADENY, JE ZER APPRENDERIN DI CRYPTOCURRENCY DE 'ZI E TUTTEF.
Dịch qua tiếng Giùn:
Chào các baoong, anh chúc chúng cô một năm mới thật vui tươi.Anh cũng mong chúng cô sang năm đong được nhiều xèng hơn nữa, như con Gia Ngua, con Dai Cuong và một số con khác.
Hãy cùng đong xèng một cách mạnh như mẽ, vững như vàng, đầy đam mê và công chính.
PS:lần này chắc bớt sai rồi hé Zì, hehe

Silk said... (3)

https://m.baomoi.com/cap-vo-chong-29-tuoi-sinh-son-son-8-dua-con-gia-dinh-toi-chua-bao-gio-mua-canh-dao-cay-quat-don-tet/c/24939900.epi

Cacc còn phải phấn đấu nhiều hehe

Xoong Thủng said... (4)

Ref: Cudo's (1)

Đéo có anh trong bọn chạy tết thế mới tài. Nếu mama anh sức khỏe không yếu thì anh lại đi du lịch xuyên tết như mọi năm.

Tuy năm nay ở nhà nhưng anh cũng đéo phải xoắn, ăn uống thì ra làm vòng siêu thị bỏ vô tủ lạnh mà cũng đéo mua nhiều vì mùng 2 đã có siêu thị mở cửa rồi, có thêm cặp bánh chưng cho nhi đồng thích, chấm hết

Xoắn hay không là ở cô he he he

Xoong Thủng said... (5)

Ref: Xoong Thủng (4)

DCM vài năm đầu anh cũng bị trách/ chửi nhưng anh kệ đéo quan tâm mãi rồi mọi người quen với việc cả nhà anh đi chơi đéo ở nhà vào dịp tết. Năm nay ở nhà mọi người lại bảo là chuyện lạ.

Ong Cuu said... (7)

Ref: Silk (3)

Hehe, đcm dân nhân anh hùng quá, liền tù tì 8 mini

Đéo biết cacc thế nào, chứ tôi đéo nghĩ là vợ chồng chúng sẽ dừng ở đứa thứ 10. Địt mẹ đéo biết nói gì hơn với các nhân dân anh hùng.

vnusaengland nguyen said... (8)

Ref: vnusaengland nguyen (2)
Nhẽ phải đánh sang CRYPTOCURRENCAK mới đúng, phỏng Zì?

vnusaengland nguyen said... (9)

SIN QIEF RONDY TUY? SOL VI FAIRUN LAC MONETAC U SPENDERUN LAC MONETAC U MANJERUN LEC CARNEC E BIRRA?

Có batoong nào quanh đây không? Chúng cô vẫn đang đong xèng hay đang sắm sửa hay đang cắn thịt và bia rồi?

MắC KhAm said... (10)

tết giùn có cái cặc gì?! luẩn quẩn những thịt mỡ,dưa hành, câu đối, bánh trưng. chẳng có đéo gì ngoài cắn bú.

Bom Dan said... (11)

Hôm nay là valentine mà ko thây mụ dì có bài chúc mừng các tình yêu à?

Anh đang yêu một cô gái qua mạng, mặc dù thực tế thì anh đang có vợ và chuẩn bị có con. Đời that là mềnh màng phải ko bọn bựa.

Vợ anh nhắc ngày hôm nay là ngày gì anh cứ lờ đi như ko biết, nhưng anh lại dằm thám chúc em yêu qua mạng những câu yêu đương that là ủy mị của sự rung đông từ con tim.

Happy valentine's day các tình yêu của anh.

thì bựa bựa said... (12)

Ref: Bom Dan (11)

Đời mềnh màng cái đầu buồi í,

Sống ảo, thì có.

Tỉnh dkm lại đi, ngayvaluon.

MắC KhAm said... (13)

Ref: Bom Dan (11)

sống ảo nó vừa vừa phải thôi đồ con bò

caccnaito said... (14)

Ref: Bom Dan (11)

Hế hế anh ấy cố tỏ ra là mềnh rất "bựa", nhưng mọi người nôm anh là chó hoang.

vnusaengland nguyen said... (16)

Ref: Bom Dan (11)

ZŨNGCẢM LÊN, DỒ BÒ
Chết-cười mý con bò, mềnhmàng déo gì lạ vậy. No say gòy, thì ngoảnh dít di.
Zũngcảm lên, dồ bò.
Zám làm, zám chịu. Sắp làm cha rồi dấy. Tỉnh lại mà chăm vợ con cho tốt di, con diêng.

cba ben said... (17)

Ref: vnusaengland nguyen (16)

Này, sao lại chửi bọn con bò nhể?

Lý Thông said... (18)

Nhânzịp nămmới Giùn như thônglệ tôi lại lấy thơ chúc tết của báchồ vôvàn kínhyêu xứGiùn thay cho lời chúc đến Đức Hiệutrưởng-Cácmác và các BỰA !

Day-dreaming said... (19)

Hôm nọ mới bàn về việc đẻ

Hôm nay có ngay trước mắt luôn. Các bà vện tỉnh ra chưa nhẻ

Cert said... (20)

Sao a Cert thân yêu không post dc, có thay đổi gì chăng

Cert said... (21)

Cuối năm, a Cert thân yêu của các cô chạy toát bồ hôi bẹn để hoàn thành bao nhiêu là việc, dcm chạy quá đổ đau, uống thuốc ngậm sâm mấy ngày liền,

Năm nay a Cert thân yêu thật là vất vả như con chó (not Mậu Tuất), nào điều hành, nào tái cấu trúc, nào đầu tư thiết bị thử nghiệm, nào xin giấy phép các bộ, nào xây cơ sở hạ tầng,....

Dcm, lên quán nom các cô bàn chuyện sung sướng đẻ ỉa, ngẫm lại thật tủi thân anh Cert thân yêu quá đy,

Cert said... (22)

Mời Zì kính yêu nom qua, thành quả của a Cert thân yêu cày bừa suốt một năm qua,

Thật ra, cái thật sự lớn là 5 giấy phép được cấp bởi các bộ ngành, nhưng a Cert không đủ thời gian make up lại nên chưa tiện post,

P/s: dcm con Cò, đang ở giai đoạn 1 của khởi nghiệp mà đã nghỉ đến hưởng thụ đẻ đái, con này tin tin vui tính thật.

Cert said... (23)

Tiếp phát nữa:Link đầy đủ đây: http://certtification.blogspot.com/2018/02/toa-nha-cert-than-yeu.html

Day-dreaming said... (25)

Chúc mừng năm mới cả nhà. Chúc Zì và Các Mác một năm mới tròn đầy

Chúc Ge của em năm mới thịnh vượng, thành công, may mắn và hạnh phúc

Tỷ Phú Say Lìng said... (30)

Chúc Zì và giađình bằngan và mạnhkhỏe.

Chúc toànthể chi bựa niên mới xèng đông, chim cứng, bướm dẻo. Con nào máu thiêndi thì sẽ thuận buồm.

Ong Cuu said... (31)

Hêhê, chúc chi bộ 1 năm mới gia đình bằng an, tinh thần bất khuất,thể chất quật cường để tiếp tục sự nghiệp đong xèng và truyền bá tư tưởng Bựa.
Chúc mừng, chúc mừng

Chi Sinhf Vuong said... (32)

Xin chúc Zì hiệu trưởng, chúc CACC, mạnh khoẻ bình an, xèng nong rủng rỉnh, giai như thép nguội gái đằm thắm tươi vui.

Giùn gộc said... (33)

Chúc-mừng năm mới Bựa quán. Chúc công-cuộc Asinerum của Zì vĩ-đại thắng-lợi rực-rỡ.

Cert said... (34)

Năm mới, A Cert thân yêu chúc Zì ngài kính yêu, các quý cô cùng những thân thương của mình năm mới xinh tươi, bằng an, tạo nhiều lợi nhuận cho bản thân, gia tăng giá trị đến cộng đồng.

Mừng năm mới 2018!

thì bựa bựa said... (35)


Mừng năm mới Mậu Tuất, chúc Zì kèn teo và chi bộ bựa 1 năm quật như cường, dũng như mãnh.

Chúc cô Cert một năm phát tài, phát lộc và thành công nha.

Nhìn chúng cô khoe thành công mà anh mừng rớt nước miếng dkm.

San Qi said... (36)

Năm mới chúc Zì ngài và nhân dân batooong quán bựa sức khỏe đặng lao động quật cường, quật cường. Chúc các cô đang dấn thân trong sự nghiệp kiếm cắn chân cấng, đá mềm.

MBTrading said... (37)

Hôm trước kêu bắt đáy bitcoin có ai bắt không? Tôi có dự cảm xấu tiếp theo, bitcoin sẽ về dưới 1000usd

Ngọc Tước said... (38)

Hey Zì và chi bộ.
Chúc một năm an lành
Năm qua anh bận như ông tró
Nhưng vẫn hóng quán đều
Chỉ chưa học chữ num.
Ai biết cái nút donate xèng tơn đâu không ta. Chứ xèng coin giờ kém khí thế quá.

Danco said... (39)

Ref: Cert (23)

Chúc mừng cert-tower, chị chúc mừng cô.

Ngọc Tước said... (40)

Dạo này anh có thú ngâm cứu lại lịch sử cổ và trung đại xứ Giùn. Thấy nhiều vấn đề đã bị bỏ qua hoặc giải thích lếu láo. Nhẽ cán bộ sử kém tư duy logic,nhẽ áp lực về cái kêu là lật sử của B, hay gì khác. Vậy có nên đưa ra luận không. Zì và các cô cho vài ý kiến.

Ngọc Tước said... (41)

Ref: Cert (34)

Ngon.

Con bà nó said... (42)

Chúc mừng năm mới Giùn. Năm mới mọi điều may mắn. Con nào muốn thoát Lừa thì thuận buồm xuôi gió.


Bận quá, nay anh mới cho nhi đồng lên Chinatown đón Tết được. Bonus anh em tấm hình chỗ anh ngủ trưa.

ZhuangZhao said... (43)

tết nhất mà phải ngồi chung mâm với kẻ thù cảm giác chả dễ chịu gì. Zì ngài và chi bộ có giảng bài nào cồng nào về đối xử với kẻ thù không nhể.

Ti do said... (44)

Khi nào Zì công báo sách học ngoại ngữ, em sẽ học được. Đọc trên này dài quá lắm

Bom Dan said... (45)

Chúc mừng năm mới tất cả bọn ăn tạp đái khai. Trai thì cu to dái dài, gái thì mông to vú bự.

Bua thi bua said... (46)

Ke thu khong tu nhien sinh ra va khong tu nhien mat di! Moi nguoi trong doi, mac nhien la co ke thu. Tru khi song 1 minh tren hoang dao!

Ke thu chi xuat hien khi co 1 su ghen ty khong he nho, cang nhieu loi the hon nguoi cang nhieu ke thu

Ke thu dang so nhat la nhung nguoi than can minh, vi no xa minh, thi no chang lam deo gi duoc minh.

De chien thang ke thu, co nhieu cach, 1 trong nhung cach do, la song lau hon chung!

Tom lai, 1 tieu chi danh gia su thanh dat cua 1 nguoi la Anh Co Bao Nhieu Ke Thu, va Anh da lam duoc cai gi, chu khong phai co bao nhieu ke thu!

Kho hieu phai khong? Xi nghi di, tui con bo!

Thu Thuy said... (47)

Ref: Bua thi bua (46)

con này hết mấy cốc rượu cồn rùi mà lải nhải gớm nhể

MắC KhAm said... (48)

tết năm nay Hà nội ngàn năm văn vật bỗng nườm nượp ngựa xe nhể. không biết kinh tế năm này có chi khởi sắc không. Zì quán chủ cùng chi bộ quán ngập răng vâu trong rượu thịt không ma nào lên quán nhỉ

Dai Cuong said... (49)

Kính trào Zì và chi bộ Bựa!

Vừa rồi, mấy đứa Nam Á, Phi châu hỏi nước Giùn có điệu nhảy truyền thống gì?

Nghĩ mãi không biết mình Kiinh tooc có điệu nhảy gì. bèn múa đại điệu muakhèn của Hmong tooc, múa sạp của Thái. lần sau chắc phải múa điệu đánh dậm của Kiinh tooc.

Cóthể do ZC kiếnthức hạnhẹp, mong chibộ chỉ cho điệu muỗn truyềnthống phổbiến không-khó nhạchội vuivẻ của Giùn, Kiinh toọc,... để hehe biết chút.

Kiểutương tự như bên Lào có điệu múa gì dăm bông, Cam Thái có múa gì đấy, Phi châu có mua cơthể mông người,...

Chứ hội Tết Giùn tôi thấy:

+ phần nhạc chỉ có tùng tùng (trống) beng beng (chêng) ò í e (nhị dây) phối lung tung beng để các giàhói cúng thành Hoàng.

+ Tròchơi: Còn anh em thanhthiếu niên trángniên giahói quây vào sócđĩa, tổ tôm, 3 cây, tôm cua cá, tá lả, đá gà. Một số ít thì cờ tướng.

+ Đànbà thì ngó ngó nghiêng nghêng tý về buônchuyện cơm nước.

+ Một số giờ chơi cả món đá bóng, bóng truyền, bóng truyền kiểu biến thái nhẹ như bóng bay.

+ Một số thì rượu rồi dẫn nhau cưỡi way tàu hóng mát.

MBTrading said... (50)

Khẩn cấp !!! Bitcoin sắp quay về máng lợn, có thể chỉ còn $90/BTC trong vòng 6 tháng tới. Hãy cut loss khi còn kịp lúc!

Cô Tư said... (52)

Chúc năm mới Zì ngài, Phu Nhân và CACC Quán Bựa thật như ý!Tết năm nay nhà iem ko đi du lịch như mọi năm, ở nhà đi thăm viếng cô dì chú bác họ hàng và nghỉ ngơi thôi!

Nụi chó chỉ vắng chiều tối 30 và sáng sớm mùng 1, bắt đầu từ trưa mùng 1 là đã tắc đường cục bộ ở các đền chùa, xe 4 bánh cực nhiều, xếp hàng nối đuôi nhau bò từng cm trên đường. Xe 2 bánh thì ko đội mũ bảo hiểm, phóng tít mù! Hàng quán tạm bợ bán bún ốc bún riêu tràn ra xả rác. Dell hiểu sao dân Nụi chó lại cứ phải tìm ăn cái món của gà vịt vào năm mới?! Bảo ở nhà ăn nhiều thịt thì nấu nhiều rau lên mà ăn? Như nhà em là cứ salad với rau luộc rực cmn rỡ màu sắc, trong nhà đầy bưởi diễn, cam canh, khế, táo,... chả có háo nước gì sất!

Thoai, kệ mẹ bọn chúng, tặng Zì ngắm chơi, Zì có nhớ tết Bắc kỳ những mùa xưa? với hoa thược dược, violet? thay vì các loại hoa sang chảnh nhập ngoại như năm nay!

Khờ Đời said... (53)

Chào các cô,
Hiện Khờ đang muốn mở một biz currency exchange nho-nho phục-vụ nhân-dân Úc-Việt. Có cô nào đã làm hoặc có kinh nghiệm xin thả vài lời vàng-ngọc.

Thành thành.

Cu Bờm said... (54)

Khờ Đời said...
Qui mô cũng tầm Remitano hoặc Nami chứ cô, mời cố vào Group Phất búc trên Quán Bựa để chém gió.

Cu Bờm said... (55)

MBTrading said...
Không biết cô đang đùa hay cái AI cô dự đoán như thời bầu cử anh Chăm bên cờ hoa vậy.

Bom Dan said... (56)

Mấy ngày qua tết mà anh còn không biết tết vào ngày nào nữa. Xung quanh anh toàn bọn đen mọi nên cũng chẳng ăn tết VN. Anh lơ lửng như con chim lạc bầy sắp chết trong vũng bùn nhầy nhựa.

Đời lang thang kiếm sống that là buồn quá đi. Mấy ngày tết là anh phải đi cày khổ cực như con chó. Sống mà như chết, cứ lơ lơ lửng lửng trong cái XH xa lạ ở xứ mọi này/.

Anh mơ về VN một cái tết của xa xưa cái thời còn ấu thơ được ăn bánh chưng với phong bao li xì tiềng pháo ì ầm. Mùi tết còn vẳng vặng đâu đây. Nghe mà sướng cái lòng.

MắC KhAm said... (57)

Ref: MBTrading (51)

Ông coin sẽ ổn định quanh mức 10k. dù cho chợ coin sẽ vỡ. dkm tin tôi đi

Là Sao said... (58)

Ref: MBTrading (50)

Chắc cô bắt được đáy 2 tuần trước nên rú lên thế chứ gì, anh lạ đéo. hehe.

Là Sao said... (59)

Ref: Khờ Đời (53)

Cô inbox cho tôi, tôi sẽ add vào nhóm thảo luận tổ.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/151wQSvfwcgzSwM433R1ntW4mayQ57voR0CEH8yGwhHM/edit#gid=0

Là Sao said... (60)

Ref: Danco (39)

Trông bản vẻ hôm trước như cứt, ý mà hoàn thiện nhìn sáng sủa phết nhể.

Chúc mừng cô lần nữa.

An Phong said... (61)

Đầu năm đầu tháng, cô MBTrading làm Doomsayer không sợ chúng chửi à.

Mong các anh các chị vẫn mạnh giỏi không có anh nào gan phải quá tải Tết vừa qua

MBTrading said... (62)

chết mịa, có chuyện gì mà hôm nay btc giảm hơn 1000 usd vậy các bựa hu hu hu...

MBTrading said... (63)

Ref: MắC KhAm (57)

Bong bóng vỡ mà btc vẫn duy trì mức 10k hả đại ca? thank you hu hu hu...

MBTrading said... (64)

Ref: MBTrading (63)

Nhưng lần này nếu BTC về mức 8000 tôi sẽ quăng vô 80,000usd, để ủng hộ một đồng tiền non trẻ he he he

Chimnho said... (65)

Ref: MBTrading (64)

Hahaha đúng là con vịt. Vừa bên trên bẩu sẽ về $90, dưới đã đòi bắt đáy {fucking bottom} ở $8,000, địt còn mẹ ảo hơn cả loa-phường.

Lại còn quăng xèng vô để ủnghộ đồngtiền nontrẻ nữa chứ, con nài hài hơn cả Eddie Murphy hehehe.

Lý Thông said... (68)

Thời khệnhkhạng tinhtướng của mấy con thợgỗ-nghệnhân đầubuồi chấm mùncưa sắp cáochung hế hế ...

MBTrading said... (69)

Ref: Chimnho (65)

Khả năng đọc hiểu kém nhỉ, dự đoán giá về $90 nhưng lúc nó đi ngan $8000 mua vô có gì sai hả thằng khùng?

An Binh said... (70)

Ref: MBTrading (69)

Không có gì sai nếu như mua đầu cơ bán lấy lãi, nhưng sai khi cô nói mua để ủng hộ đồng tiền non trẻ. Ủng hộ cái lồn gì mà nhăm nhăm bán ra thế đồ con vịt. Mà nói vậy thôi chứ tôi biết thừa có cái lồn cô nghĩ nó xuống 90 thật. Hài hước vãi bẹn

vnusaengland nguyen said... (71)

Chắc đây là một con đại bàng tráo trở nào đó mà Zì đã giảng. Với lượng xèng như vậy có thể là con Goldman Sachs, hoànvõ trọcphú tàichánh trứzanh hoặc đệ của anh Bốc-phét, hoànvõ trọcphú đầutư trứzanh.
Chỉ trong 2 tuần anh đã kiếm khoảng 80%, nhanh còn hơn rửa đít.

vnusaengland nguyen said... (72)

Cho những batoong nào còn chưa hiểu ý nghĩa của ngôn ngữ mới Zì ngài đang tung xùy xuống chúng cô.Hãy nom sang quân Kazakhstan. Mùa xa như xưa, chúng chả khác đéo gì chúng cô. Cũng bị đàn áp và ảnh hưởng bởi đại ca. Cũng dùng hệ chữ Kirin (tiếng Nga). "Cũng những giá trị tầm phào. 
Và gòy, chúng phải thaydủi. Chúng dã thaydủi"

thì bựa bựa said... (73)

Ref: vnusaengland nguyen (72)

Đầng bao giờ trích dẫn nguồn lá cải vào quán bựa, bởi đó là hành vi xả rác chốn văn minh, pờ li sờ!

BankBua CủChuốiTây said... (75)

Ref: vnusaengland nguyen (71)

Đó là cô Ding, bạn anh Tập mua vào thư cô.

(Wrong image embeded)

Thùy link đơi: William Ding là ai?

Dai Cuong said... (76)

Mua để phụcvụ kếhoạch nhớn, chắc không phải kiếmlời trong ngắnhạn.

Các đạibàng khác nhẽ cũng thế nốt. Đạibang gồm đại bàng+ lãnhchúa.

Kếhoạch nhớn tỷ như dùng BTC suport 1 coin mới, đốitrọng cho các sáchlược kinhtế, đốitrọng có các quyếtđịnh tàichính đầu tư,...

Bỏ ra cả tỷ ông tơn trong mấy ngày quả là vô đối, và chắc không phải chỉ có 1 tàikhoản đó.

Khi số ông coin nhớn trên sàn, được chuyển trựctiếp vào ví mà chủ sở hữu nắm (wallet.dat và password) luôn.

Có 1 khoản rất nhỏ, từ rất nhiều địa chỉ gửi vào ví trên >>> ví nhận BTC được cả bọn đào coin chia chắc sau mỗi ngày cặm cụi đàođào bới bới, bên các tiên nữ xứ nào đó.

hehe.

MBTrading said... (77)

Xin lỗi các bựa, định mua 10 ông btc bắt đáy nhưng sau khi tham khảo hệ thống AI thì nhận được một message ngắn gọn: "DCM mày! Short chết mẹ nó cho tao!", tôi lập tức quăng 100 ngàn usd để short 1 triệu usd giá trị btc trên sàn newyork...btc đang tăng 3%, Ether đang tăng 7% là lúc tôi vào lệnh short.

vnusaengland nguyen said... (78)

Ref: BankBua CủChuốiTây (75)

Thì ra là trọcphú trứzanh nước mẹ.
Thanks anh Chuối

Asinerum Project Commander said... (79)

Ref: BankBua CủChuốiTây (75)

Dạibàng dang hoạtdộng kinhzoanh (aka déo là zân dầutư tàichánh taychuyên, trong tay déo có gì ngoài xèng-tươi) mý tàisản 18 tỷ ôngtơn, thì sure 100% là déo zám, mà cũng déo có dủ xèng-tươi aka cash mua cùnglúc 1 tỷ tơn xèng Coi, chiếm quãng 5% vốnliếng trên sách kếtoán. Vay và mướn, thì déo ai cho.

Mùa xưa, anhem nhà Uinh Cơ Vốt trứzanh chấtnghệ và liềumạng, trùm dầutư ảo và gúm {venture-capital}, vửa thắng-kiện con Zu Phất-búc khoản ngót 70 chai tơn xèng-tươi, mý zám thả 100,000 tơn vào bích-coi.

Chỉ có zững dạibàng cựphách như Bốc Phét bạn Zì, nắm xèng quỹ (chứ déo của cánhân) cả vài trăm tỷ ôngtơn, mý zám tung 1 tỷ ôngtơn vào Coi.

Nhưng khảnăng này hiệntại cũng không cao. Zì doán, dó cothe là chánhphủ Nhật, Dức, thậmchí Sing, Hàn, Dài, hoặc kinhhoàng hơn, là Khựa, hay Mẽo.

Asinerum Project Commander said... (80)

Ref: Dai Cuong (76)

Dạibàng ngạch dầutư tàichánh, chúng có nhiều mẹo lắm.

Chảzụ, chính anhem nhà Uinh Cơ Vốt mà Zì giảng above, trong tay dang có quãng 100K bích-coi. Lúc giá 20K tơn/coi thì chúng déo bán kịp, hoặc chúng kỳvọng lên mẹ 50K, zưng thấtvọng.

Nay, khi giá Coi lùngchùng ở mức zưới 10K tơn quá lâu, chúng bèn [vờ] bán mẹ 100K ông Coi ý cho 1 nhà dầutư vôzanh bímật, nhằm kích mẹ thịtrưởng nháo mẹ lên. Nếu giá Coi tăng vài chục %, thì chúng thànhcông.

Lúc ý, cothe chúng cũng déo bán [thật] nữa, mà ngâm tiếp.

Dcm tómlại, chúng mình dừng baogiờ tin zững dộngthái thịtrường mà nom không bìnhthường. Cứt dấy, déo phải bún dâu. Mà nhao vào mút.

Asinerum Project Commander said... (81)

Ref: Dai Cuong (76)

Như Zì tínhtoán, thì, các khoản mua-bán xèng-mạng cả cục nhớn mức vài trăm chai ôngtơn, thì hiệntại không transfer theo cách thôngthường dược.

Nên các nghingại zìa việc gianghồ buônbán võkhí hay rửa xèng, trịgiá hàng tỷ ôngtơn, bằng Bích Coi hay any tạng xèng-mạng khác, là suynghĩ dầndộn của bọn lãnhchúa sọ toàn cứt.

Ngaycả việc thanhtoán bằng xèng-tươi của lãnhchúa nhớn (như USD, EUR), cũng hiếm-khi có zững khoản transfer lên tới vài tỷ ôngtơn. Dcm như thằng Gúc cothe mua 1 côngty startup giá 20 tỷ, thì trong ý, giỏi lắm, cũng chỉ có quãng 1-vài tỷ ôngtơn xèng cash.

Và lượng cash ý, cũng déo thựchiện trong nhõn 1 transaction zuynhất, như tạng Bích Coi cụa anhem nôngphu chúng mình, mà kéo laizai thành cả chục transaction, theo kếhoạch camkết, zù thằng Gúc déo thiếu xèng.

Vụ mua bán zùng cash nhớn nhất dược ghi nhận, nhẽ là vụ Sony mua hãng phin déo gì của Mẽo, mý quãng 3 bịch (aka tỷ) ôngtơn xèng-tươi, trả quãng zăm nhát, trong thờigian cả năm.

Và thanhtoán bằng xèng-mạng, thì lại càng cần nghiêmngặt hơn thanhtoán bằng xèng-lãnhchúa. Dcm chỉ bấm Enter bụp-nhát, là Em Coi 1-dy-0-trở-lại huhuhu.

Chúng mình quen mua cá, bán rau, nên cứ nghĩ dạibàng tung nhẹnhõm cả tỷ ôngtơn ychang cách mình mua rau, bán cá.

thì bựa bựa said... (82)


Bọn đang có nhiều coin, chỉ cần lập thêm 1 ví mới rồi chuyển coin sang ví vỉ, rồi chụp lại màn hình, rồi tung lên mạng, rồi tự nhiên thành bài báo.

Y chang chứng giùn, mở nhiều tài khoản tự tạo cung cầu ảo hơn cả coin

thì bựa bựa said... (83)


Thị trường coin quá đỗi mong manh.

Lên cùng lên xuống cùng xuống, chả thể hiện được sự khác biệt.

Một thị trường mà không có sự khác biệt, thì dễ bị thao túng lắm.

MBTrading said... (84)

Ref: thì bựa bựa (83)


Nhìn vẽ khệnh khạng thể hiện sự thông thái của con này mà tôi không nhịn được cười...thị trường coin là một biggest scam ever...cắt lỗ ngay lặp tức!

MBTrading said... (85)

Ref: Asinerum Project Commander (81)

Đại bàng wallstreet gọi điện thoại chuyển qua lại vài tỉ tơn là bình thường có gì đâu mà khó...blackstone, blackrock, pimco quản lý vài ngàn tỉ usd thì vài chục tỉ tơn chuyển cái rụp

Dai Cuong said... (86)

Ref: Asinerum Project Commander (81)

- ngó lịch sử chuyển coin vào địa chỉ BTC ấy, em thấy nó chuyển nhiều đợt toto, mỗi đợt 5000BTC (khoảng 40 triệu $).

- có nhiều khoản rất nhỏ, từ rất nhiều địachỉ BTC khácnhau được chuyển vào BTC ấy >>> rất giống bọn đào coin đc hay chia nhau như thế;

- e không để ý bài báo trên, chỉ 1 sự kiện viết để câu view, lùa gà thôi. Việc bọn đại bàng trong thếgiới coin có nhiều coin, rồi múp này qua-lại chỉ là thaotác kỹthuật.

1 sựkiện đã xẩy ra. Kếtluận ngay: đầutư 1 tỷ$ vào BTC, gắn nó với cô Ding, gắn với ngài Tập, gắn với coin ICO ArcBlock.

Mà ví đó có xuất đi bán lấy $ đâu mà bảo lãi nhẻ, hehe.

- vừa rồi đọc tin dạo em, thấy xứ Venezuena tuyên bố pháthành tiền cryptocurentcy, với 5 tỷ thùng dầu để đảm bảo. Hay gớm.

- Giùn có thói quen, mua đất cát, nhất lúc sốt đất, vác cả cục thanhtoán 1 lần (đúng ra làm 3 lần: đặt cọc- rất ít, ký hợpđồng côngchứng- rất nhớn, lấy sổ- rất ít).

Dai Cuong said... (87)

- trước đọc 1 bài báo nói rằng: thời 2012-2014, xứ Áiland hay gì gì land ấy, phát triển 1 đồng tiền mà lãnhchúa bảo chứng, thuộc top6 của thế giới coin, giaodịch cực phổ biến, marketcap thời đó tầm 1.5 tỷ$; rồi chúng cũng về MO, bởi hệ sinh thái đồng tiền quá nhỏ.

- 2 anh em nhà Wilcốt liều mạng. Chắc chúng nghĩ đéo thắng nhớn 70triệu $ của Face. Tựdưng được 1 đống xèng + tính liều mạng, chúng ném vào BTC. Nhưng, hehe, cũng chỉ 0.1/70 = 0.14% lượng xèng trời cho. Tiền mồ hôi nhẽ đéo dám nặng tay.

Với tínhtoán vậy thì khi thấy thịtrường coin pháttriển, sẽ buộc phải nghĩ nhiều cách đong xèng.

Tỷ như trúng vietlot 300tỷ Cụ, thì cầm về bèo là 200 tỷ cụ, với tính liều mạng nhẽ đéo bỏ 2 tỷ cụ vào BTC, tiền trời cho mà. Nhiều con còn họp bô lão dân lang lì xì đầu năm, mỗi mạng 1-2 triệu CỤ; lấy tiếng mà, của trời cho. hehe.